مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی «اشخاص حقوقی»
۱ـ تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
۲ـ دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد )این فرم از اداره ثبت شرکت‌ها تهیه می‌شود(
۳ـ اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها‍‍
۴ـ دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت‌های داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکت‌های با مسوولیت محدود)
۵ـ دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکت‌های سهامی خاص/ عام (برای شرکت‌های سهامی)
۶ـ دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت
۷ـ دو برگ کپی اساسنامه شرکت
۸ـ اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشنه مدیرعامل
۹ـ دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل (حداقل سن ۱۸ سال تمام) و رویت اصل آن
۱۰ـ چهار قطعه عکس ۴×۶ مدیرعامل (جدید، تمام رخ، ساده)
۱۱ـ دو برگ کپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
۱۲ـ تکمیل ۵ برگ فرم مشخصات بازرگانی
۱۳ـ اصل اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت (فرم الف)
۱۴ـ اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا مدیرعامل توسط دفتر اسناد رسمی (فرم د)
۱۵ـ دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ، یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارایه دو سری کپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارایه رضایت‌نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است).
۱۶ـ دو برگ اصل و کپی فیش پرداختی به حساب جاری بانک ملی ایران در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام شرکت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب جاری فوق)
۱۷ـ اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارایه کلیه مدارک فوق باستثنای بندهای ۹ و ۱۳ ملزم به ارایه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارت‌خانه متبوعشان و ارایه کپی پروانه کار هستند.

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر ۲: در صورتی که مدیر عامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاً مراجعه نماید مراجعه کننده ملزوم به ارایه کارت وکالت‌نامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می‌باشد.
تذکر ۳: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.
تذکر ۴: تقاضا می‌شود فرم‌های فوق به ترتیب شماره در پوشه‌ای به صورت منظم به مسوولین پذیرش ارایه شود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت (اشخاص حقیقی)
۱ـ تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
۲ـ تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی
۳ـ اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف)
۴ـ تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید تجاری بیش از ۳ سال (دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
۵ـ اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
۶ـ دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.
۷ـ اصل و کپی و گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها
۸ـ اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه
۹ـ چهار قطعه عکس ۴×۶ (جدید، تمام رخ، ساده)
۱۰ـ دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام) و رویت اصل آن
۱۱ـ دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
۱۲ـ دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ، یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارایه دو سری کپی از کلیه صفحات سند و رویت اصل سند. چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند رضایت‌نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی الزامی است).
۱۳ـ اصل و کپی فیش پرداختی به حساب بانک ملی در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام متقاضی کارت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب جاری فوق)

تذکر ۱: عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه‌های دولتی (قوای سه گانه)
تذکر ۲: حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است
تذکر ۳: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد
تذکر ۴: تقاضا می‌شود فرم‌های فوق به ترتیب شماره در پوشه‌ای به صورت منظم به مسوولین پذیرش ارایه گردد.

 

کلیه فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به بازرگانی زرین می باشد.

error: Content is protected !!