بارنامه جاده ای

تعریف بارنامه

از بارنامه در قوانین ایران تعریف دقیقی نشده است، لیکن در بند ۱ ماده ۳۸۳ قانون تجارت به صدور بارنامه اشاره گردیده است و در صفحه ۵۸۹ حقوق تجارت تألیف آقای دکتر حسن حسنی به عبارت بارنامه که اوراق چاپی است اشاره شده است. در ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۱ تسریع گردیده است که موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند. و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند. لذا میتوان بارنامه را بشرح ذیل تعریف نمود.بارنامه اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل ونقل صادر و مشخصات کالا و نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا و میزان کرایه و مشخصات تعداد و وزن کالا در آن قید میگردد.

انواع بارنامه رایج در حمل ونقل

نوع بارنامه با توجه به نوع وسیله مورد استفاده برای حمل معین میشود، یا به تعبیر دیگر از وسایل گوناگون که برای حمل کالاهای مختلف استفاده میشود از بارنامه های متفاوتی استفاده میگردد، که رایجترین آنان عبارتند از:

بارنامه حمل با کامیون
بارنامه حمل با کشتی
بارنامه حمل با هواپیما
بارنامه حمل با قطار
بارنامه حمل سراسری؛ حمل با کامیون ـ قطار ـ کشتی
بارنامه حمل مرکب؛ حمل با کامیون ـ کشتی ـ قطار

بارنامه حمل بین المللی با کامیون

اینگونه بارنامه ها که تابع کنواسیون حمل و نقل (CMR) صادره میشود راهنامه بین المللی (CMR) نامیده میشود. در بارنامه CMR (گیرنده ـ محل تحویل کالا ـ محل و تاریخ بارگیری ـ حمل کننده ـ فرستنده ـ مشخصات کالا ـ و شماره ترانزیت کامیون و نام راننده و مشخصات کالا شامل وزن، تعداد، نوع کالا، تعداد بسته ها، نوع بستته بندی و علامت و شماره ها قید میگردد. CMR می بایست به مهر ورود و خروج کشور مقصد ممهور گردد.

اطلاعات مندرج در بارنامه جاده ای داخلی

شماره بارنامه – سریال بارنامه – نام ونام خانوادگی و آدرس فرستنده – نام و نام خانوادگی و آدرس گیرنده – نام ـ نام خانوادگی ـ شماره شناسنامه و کد ملی ـ محل سکونت ـ شماره گواهینامه ـ محل صدور و شماره کارت هوشمند و یا دفترچه کار راننده اول و راننده دوم – شماره پلاک وسیله نقلیه ـ سری پلاک ـ محل شماره گذاری ـ نوع بارگیر ـ کارخانه ساخت ـ شماره کارت هوشمند ناوگان ـ نام محموله ـ وزن ـ نوع بسته بندی ـ تعداد بسته ـ مبدأ بارگیری ـ مقصد تخلیه مبلغ کل کرایه ……. پیشکرایه ……. باقیمانده کرایه ………… حق پایانه ………….. کمسیون دریافتی ضمناً مهر و امضاء موسسه حمل ونقل در بارنامه درج و بارنامه میبایست به امضاء راننده و گیرنده کالا نیز برسد.

 

کلیه فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به بازرگانی زرین می باشد.

error: Content is protected !!