درخواست مجوز صادرات کالا

سازمان توسعه تجارت ایران پیوست شماره ۹
»برگ درخواست مجوز صادرات کالا «
بسمه تعالی
شماره و تاریخ ثبت شرکت :
۲
نام شرکت:
۱
نام و نام خانوادگی شخص / مدیر عامل شرکت متقاضی:
۳
شماره روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات مدیریتی :
۵
کد ملی شخص/مدیر عامل شرکت متقاضی :
۴
محل صدور کارت بازرگانی :
۷
شماره کارت بازرگانی متقاضی :
۶
عضویت در مرکز CA :
۹
تاریخ انقضاء اعتبار کارت بازرگانی :
۸
کد پستی ده رقمی:
۱۱
آدرس دقیق پستی :
۱۰
شماره دورنگار )فاکس( :
۱۳
شماره تلفن :
۱۲
وب سایت متقاضی :
۱۵
پست الکترونیک متقاضی :
۱۴
»مشخصات کالا «
نام و مشخصات کالای صادراتی ) برای کالاهای شیمیایی نوشتن نام و فرمول شیمیایی آن به روش آیوپـاک و بـرای کالاهـای مخلـوط ضـمیمه آنالیز الزامی است( :
۱۵
موارد مصرف کالا :
۱۶
شماره تعرفه گمرکی کالا :
۱۸
تعداد یا وزن کالا :
۱۷
نام کارخانه یا محل تولید :
۱۹
نام گمرک خروجی :
۲۱
نام گمرکی که کالا در آن اظهار میشود :
۲۰
تاریخ تقریبی خروج کالا :
۲۲
نرخ صادراتی کالا اعلام شده توسط سازمان توسعه تجارت )نرم افزار ارزش سایت www.tpo.ir(
۲۳
قیمت کالا در کشور مقصد :
۲۵
قیمت کالا در داخل کشور :
۲۴
نام سازمانهایی که مجوز آنها اخذ شده و پیوست این تقاضا میباشد و شماره و تاریخ مجوزها :
۲۶
کد ملی نماینده شرکت / فرد متقاضی :
۲۸
نام و نام خانوادگی نماینده شرکت / فرد متقاضی:
۲۷
آدرس نماینده شرکت یا فرد متقاضی :
۲۹
کد پستی نماینده :
۳۱
شماره وکالتنامه یا معرفی نامه نماینده متقاضی )تصویر ضمیمه شود( :
۳۰
س/۲۵۶۱۶۵
مهر و امضاء متقاضی ـ شرکت

 

کلیه فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به بازرگانی زرین می باشد.

error: Content is protected !!